shango, shango carving, shango figure, orisha, yoruba, orixa, xango

A drawing of a classical Shango shrine figure, here painted in deep blue like painted with indigo dye, showing an elegun (a trance medium of Shango) offering rams, one of Shango’s favourites.
  

Order "Shango Devotee" at the shop close to you!